ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2566
สถิติข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 231 250 481 14
ม.2 219 236 455 13
ม.3 228 226 454 13
รวมมัธยมต้น 678 712 1,390 40
ม.4 114 180 294 13
ม.5 137 227 364 13
ม.6 125 226 351 13
รวมมัธยมปลาย 376 633 1,009 39
รวมทั้งหมด 1,054 1,345 2,399 79


ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ