ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2567
สถิติข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 205 270 475 14
ม.2 228 248 476 14
ม.3 216 233 449 13
รวมมัธยมต้น 649 751 1,400 41
ม.4 75 132 207 12
ม.5 114 178 292 13
ม.6 137 227 364 13
รวมมัธยมปลาย 326 537 863 38
รวมทั้งหมด 975 1,288 2,263 79


ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ