ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2567
สถิติข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 209 277 486 14
ม.2 228 243 471 14
ม.3 216 236 452 13
รวมมัธยมต้น 653 756 1,409 41
ม.4 121 184 305 13
ม.5 113 179 292 13
ม.6 138 223 361 13
รวมมัธยมปลาย 372 586 958 39
รวมทั้งหมด 1,025 1,342 2,367 80


ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2567
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ