ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2566
สถิติข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 234 253 487 14
ม.2 221 240 461 13
ม.3 231 227 458 13
รวมมัธยมต้น 686 720 1,406 40
ม.4 114 180 294 13
ม.5 137 232 369 13
ม.6 127 227 354 13
รวมมัธยมปลาย 378 639 1,017 39
รวมทั้งหมด 1,064 1,359 2,423 79


ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ